Trestní právo

Smysl trestního práva

Základní podstatou trestního práva je stanovit, co je trestným činem, jaký trest v případě odsouzení může být za tento trestný čin uložen a vytvořit podmínky pro postup státu vůči osobám, které se těchto trestných činů dopouštějí.

Podpůrnost trestního práva

Podle trestního práva se postupuje až v těch nejzávažnějších případech, kdy není možné dosáhnout nápravy či potrestání v rámci jiných právních odvětví, např. v rámci správního řízení o přestupcích.

Charakteristické vztahy

Narozdíl od práva občanského je pro trestní právo jakožto součást večejného práva typický nerovný vztah mezi jeho subjekty. Na jedné straně totiž stojí ve většině případů fyzická osoba, případně právnická osoba, která se mohla dopustit trestného činu, na druhé straně pak stojí celý stát se svými téměř neomezenými prostředky. Již z podstaty tohoto vztahu je zřejmé, že stát je daleko více silnějším subjektem nežli obviněný/á. Na základě tohoto nerovného postavení jsou do trestního práva zakotveny jisté brzdy a protiváhy, které mají alespoň částečně tuto nerovnováhu kompenzovat.

Práva obviněného

Základním právem osoby, proti které je vedeno trestní řízení, je právo odmítnout v trestní věci vypovídat, jehož součástí je taktéž právo odmítnout vůči sobě aktivně poskytovat jakékoliv důkazy. Osoba, proti které je vedeno trestní řízení, se totiž musí sice podrobit postupu státního aparátu, avšak za žádných okolností nemůže být nucena k žádnému aktivnímu přispívání k objasňování trestní věci. V konečném důsledku je tedy vždy na státu, zdali prokáže, že byl spáchán nějaký trestný čin a tento čin spáchala konkrétní osoba.

Práva poškozeného

K trestnímu řízení se může poškozený připojit se svým nárokem na náhradu škody, případně s nárokem na odčinění nemajetkové újmy (např. poškození zdraví) v penězích. Pro případ, že ve výsledku bude v trestním řízení prokázána vina obviněného, bude mu zpravidla uložena vedle trestu i povinnost nahradit poškozenému škodu či odčinit nemajetkovou újmu způsobenou trestným činem, a to v penězích. Hlavní výhodou tohoto postupu je rychlost a menší finanční náročnost, nežli by tomu bylo, kdy byl nárok poškozeného řešen tradiční cestou v občanskoprávní řízení.