Rodinné právo

Charakteristika

Jak již název tohoto právního odvětví napovídá, rodinné právo řeší veškeré vztahy mezi členy rodiny navzájem, ať již se jedná o vztahy majetkové či vztahy osobní. Narozdíl od obecného občanského práva má většina právních norem rodinného práva tzv. kogentní charakter. To znamená, že od těchto norem není možné se odchýlit ani dohodou mezi jednotlivými členy rodiny. Důvodem pro takovou úpravu je převažující veřejný zájem nad fungováním rodiny jakožto základního kamene státu oproti někdy protichůdné vůli rodinných příslušníků.

Účel rodinného práva

Základním účelem rodinného práva je ochrana rodiny, ochrana rodičovství a ochrana manželství.

Typické případy

Nejčastějšími případy z oblasti rodinného práva jsou rozvody manželství, majetková vypořádání manželů, úpravy péče a styku rodičů s nezl. dětmi a stanovení výživného jak pro nezl. děti, tak pro zletilé děti či mezi manželi.

Péče o nezletilé

V některých dílčích otázkách jsou specifické zásahy veřejné moci z důvodu ochrany slabších stran. Jedná se zejména o péči o nezletilé děti. V praxi to znamená, že pečovatelské soudy mohou zahajovat soudní řízení z úřední povinnosti, pokud dospějí k závěru, že některá z těchto dílčích otázek je potřeba řešit.