Pracovní právo

Účel pracovnního práva

Úkolem pracovního práva je především vymezení právních vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli při výkonu práce. Práce je tradičně vykonávána v pracovním poměru na základě pracovní smlouvy, avšak práce může být vykonávána také mimo pracovní poměr na základě dohod o provedení práce či dohod o pracovní činnosti.

Pracovněprávní vztahy

V pracovněprávních vztazích týkajícíh se výkonu práce se vždy jedná o dohody, na základě kterých mají povinnosti nejen zaměstnanci, ale taktéž i zaměstnavatelé. Pokud má tedy zaměstnanec například povinnost vykonávat sjednanou práci dle pracovní smlouvy, má na druhé straně také zaměstnavatel povinnost mu tuto práci přidělovat.

Charakteristika prváních norem

Pro pracovní právo je typická kogentnost právních norem, tzn. že od většiny právních norem v něm obsažených se nelze dohodou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem odchýlit, i když si to strany např. v pracovní smlouvě sjednaly. Důvodem je zvláštní zájem na ochraně zaměstnance jakožto slabší strany v pracovněprávním vztahu, která přímo vyplývá ze vztahu nadřazenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance.

Naše praxe

V naší praxi nejčastěji řešíme případy týkající se oprávněného či neoprávněného ukončení pracovního poměru, vymáhání dlužných mezd či odstupného a odškodňování pracovních úrazů.